Η ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ και Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

 

«Η ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» και «Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

 Μια θαυμαστή αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού για την εκκλησία των Εσχάτων Καιρών

 

άρθρο του Αλκιβιάδη Τζελέπη

που δημοσιεύτηκε στο Facebook  & site – 17.07.2012

επανέκδοση: 26.04.2021 

                        

Κεφάλαιο ΠΡΩΤΟ

ΙΗΣΟΥΣ: Η «ΔΕΞΙΑ» ΤΟΥ ΘΕΟΥ

       Υπάρχει η λανθασμένη άποψη ότι στον ουρανό θα υπάρχουν ΔΥΟ θρόνοι, ο ΕΝΑΣ είναι του Πατέρα και ο ΤΗΣ είναι του Υιού, που κάθεται «εκ δεξιών του Πατρός», ενώ ο της ο αναστημένος Ιησούς διακηρύττει ότι δεν κάθεται στα «δεξιά», αλλά κάθεται μέσα στο θρόνο του Πατέρα: «Όστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθίση μετ’ Εμού ΕΝ ΤΩ ΘΡΟΝΩ ΜΟΥ, καθώς και εγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του Πατρός μου εν τω θρόνω ΑΥΤΟΥ» (Αποκάλυψη Γ/3:21). Στην Αποκάλυψη ΚΒ/22:3-4 βλέπουμε μόνο ΤΗΣ θρόνο, που είναι ο «θρόνος του ΘΕΟΥ και του ΑΡΝΙΟΥ» και για τον οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια.

        Ο Θεός είναι άπειρος, Πνεύμα, βρίσκεται πανταχού και δεν είναι δυνατόν να κάθεται σε κάποια πολυτελή πολυθρόνα και δίπλα Του να υπάρχει μια μικρότερη πολυθρόνα για να κάθεται κάποιος της, ο Υιός Του. Η αναφορά της Βίβλου ότι ο Ιησούς «κάθεται εις τα δεξιά του Πατρός» είναι μεταφορική, αφού, της προαναφέρθηκε, ο της ο Ιησούς, που δίνει την αποκάλυψη στον Ιωάννη, το ξεκαθαρίζει ρητά, ότι δεν κάθισε στα «δεξιά» του θρόνου του Θεού, αλλά «μέσα» στο θρόνο του Πατέρα (Αποκ.Γ/3:21).

     Η εύλογη απορία που μπορεί να έχει κάποιος είναι: «Γιατί ο Λόγος του Θεού της αναφέρει για τον Ιησού, άλλοτε να κάθεται στα ΔΕΞΙΑ του Πατέρα και άλλοτε να κάθεται ΜΕΣΑ στο θρόνο του Πατέρα; Υπάρχει αντίφαση; Μήπως εδώ υπάρχει κάποια αποκάλυψη της Βίβλου                                      

     «ΘΡΟΝΟΣ» σημαίνει «ΕΞΟΥΣΙΑ» και στον Ιησού δόθηκε από τον Πατέρα «πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης» (Ματθαίος ΚΗ/28:18,  Βλέπε: Ιωάννης Γ/3:35, Ε/5:22, ΙΓ/13:3, ΙΖ/17:2, Πράξεις Β/2:36, Ρωμαίους ΙΔ/14:9, Α΄ Κορινθ.ΙΕ/15:27, Εφεσίους Α/1:10,20-21, Φιλιππησίους Β/2:9-10, Α΄ Πέτρου Γ/3:22, κλπ). Μέσα στη Βίβλο παρατηρούμε το Θεό να ενεργεί πάντοτε με τη «δεξιά» και ποτέ με την «αριστερά» χείρα, γιατί; Γιατί πρόκειται για μεταφορικό λόγο που δείχνει ότι το «δεξί χέρι» του Θεού είναι το «χέρι» της ΔΥΝΑΜΗΣ, της ΕΞΟΥΣΙΑΣ και της ΙΣΧΥΟΣ (βλέπε: Έξοδος ΙΕ/15:6, Δευτερονόμιο ΛΓ/33:2, Πράξεις Ζ/7:38, Εβραίους Β/2:2, Ψαλμοί: ΙΗ/18:35, Κ/20:6, ΚΑ/21:8, ΚΔ/24:3, ΚΕ/25:4, ΚΗ/28:10, ΟΖ/77:10, ΟΗ/78:54, κλπ).

    Το ότι πρόκειται η αναφορά της Βίβλου «εκ δεξιών» για καθαρά μεταφορική έννοια και όχι ότι εννοεί δύο θρόνους (ένα μεγάλο για τον Πατέρα και ένα μικρότερο για τον Υιό), φαίνεται με απόλυτη σαφήνεια, γιατί η Βίβλος ρητά αναφέρει ότι δεν κάθεται μόνον ο Υιός στα «δεξιά» του Πατέρα, αλλά και ο Πατέρας κάθεται στα «δεξιά» του Υιού, μια αποκάλυψη ελάχιστα γνωστή της πολλούς. Παρακάτω αναφέρονται της  χαρακτηριστικές περιπτώσεις, που δείχνουν τον Πατέρα Θεό να κάθεται στα «δεξιά» του Υιού Του, τον οποίο η Βίβλος Τον χαρακτηρίζει και ως τον «άνδρα της δεξιάς του Θεού»:

 (1)  ΨΑΛΜΟΣ ΡΙ΄/110.

Στο 1ο εδάφιο του Ψαλμού  αυτού βλέπουμε τον ΥΙΟ να κάθεται στα δεξιά του ΠΑΤΕΡΑ: «Είπεν ο ΚΥΡΙΟΣ (Εβρ.ΓΙΑΧΒΕ, ο Πατέρας) της τον ΚΥΡΙΟΝ μου (Εβρ.ΑΔΟΝΑΪ, ο Υιός), Κάθου ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ μου, εωσού θέσω της εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου».Στο 5ο εδάφιο του ίδιου Ψαλμού βλέ-πουμε το αντίθετο, τον ΠΑΤΕΡΑ να κάθεται στα δεξιά του ΥΙΟΥ: «Ο Κύριος (ο ΓΙΑΧΒΕ) ο ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΟΥ, θέλει συντρίψει βασιλείς εν τη ημέρα της οργής Αυτού».Στο εδ.5 ο Πατέρας βρίσκεται στα «δεξιά» του Υιού.

     «Είπεν ο ΚΥΡΙΟΣ προς τον ΚΥΡΙΟΝ μου…», είπε δηλαδή ο ΓΙΑΧΒΕ προς τον ΑΔΩΝΑΪ. Εδώ βλέπουμε «δύο» Κυρίους, αλλά η Βίβλος μας αναφέρει ΕΝΑΝ Κύριον, ΕΝΑ Θεό, που δεν δίνει τη δόξα Του σε άλλον (Ησαϊας ΜΒ/42:8). Έχουμε τον Θεό ΠΑΤΕΡΑ (Γιαχβε) και τον άνθρωπο ΧΡΙΣΤΟ ΙΗΣΟΥ (Αδονάι). Σε ολόκληρο τον Ψαλμό 110 μιλάει προφητικά ο Πατέρας προς τον Υιό Του και μεταξύ άλλων στο εδάφιο 5 του λέγει ότι «ο Κύριος που είναι στα ΔΕΞΙΑ σου, θα συντρίψει βασιλείς…» και αναφέρεται σε ένα μελλοντικό γεγονός (βλέπε: Πράξεις Β/2:33-34, Α΄ Κορινθίους ΙΕ/15: 25, Εβραίους Α/1:13, Α΄ Πέτρου Γ/3:22, κλπ).

(2)  ΨΑΛΜΟΣ Ις΄/16.

Το ίδιο αναφέρεται και στον Ψαλμό Ις΄/16:8, δηλαδή ο ΠΑΤΕΡΑΣ να κάθεται στα «δεξιά» του ΥΙΟΥ. Στον Ψαλμό αυτό, προφητικά μιλάει ο Ιησούς και λέγει: «Ενώπιόν μου είχον τον ΚΥΡΙΟΝ (Γιαχβε) διαπαντός, διότι (είναι)ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΜΟΥ δια να μη σαλευθώ». Το ότι πράγματι μιλάει ο Υιός προφητικά και όχι ο Δαβίδ ή ο Πατέρας, φαίνεται πολύ καθαρά από την εκπλήρωση του Ψαλμού αυτού, την οποία εξηγεί ο απ. Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής στο συγκεντρωμένο πλήθος:

     «Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί Αυτού· {Έβλεπον τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου διά να μη σαλευθώ. Διά τούτο ευφράνθη η καρδία μου και ηγαλλίασεν η γλώσσα μου· έτι δε και η σαρξ μου θέλει αναπαυθή επ' ελπίδι. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχήν μου εν τω άδη, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιόν σου να ίδη διαφθοράν. Εφανέρωσας εις εμέ οδούς ζωής, θέλεις με χορτάσει από ευφροσύνης διά του προσώπου σου.}

     Άνδρες αδελφοί, δύναμαι να σας είπω μετά παρρησίας περί του πατριάρχου Δαβίδ ότι και ετελεύτησε και ετάφη, και το μνήμα αυτού είναι παρ' ημίν μέχρι της ημέρας ταύτης. Επειδή λοιπόν ήτο προφήτης και ήξευρεν ότι μεθ' όρκου ώμοσε προς αυτόν ο Θεός, ότι εκ του καρπού της οσφύος αυτού θέλει αναστήσει κατά σάρκα τον Χριστόν διά να καθίση αυτόν επί του θρόνου Αυτού, προϊδών ελάλησε περί της αναστάσεως του Χριστού ότι δεν εγκατελείφθη η ψυχή Αυτού εν τω άδη, ουδέ η σαρξ Αυτού είδε διαφθοράν» (Πράξεις Β/2:25-31).

(3)  ΨΑΛΜΟΣ Π΄/80.

Ο Ψαλμός αυτός παρουσιάζει προφητικά τον Ιησού σαν τον «άνδρα της ΔΕΞΙΑΣ του Θεού», δια του οποίου ο Πατέρας ενεργεί τα θαυμάσια και τα μεγαλεία Του: «Ας είναι η χειρ Σου επί τον ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΣΟΥ, επί τον Υιόν του Ανθρώπου». Ο όρος «Υιός του Ανθρώπου» αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση του Ιησού και ο «άνθρωπος Χριστός Ιησούς» είναι το ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ του παντοδύναμου Θεού Πατέρα, μέσω του οποίου ενεργεί τα ΠΑΝΤΑ. Ο αναστημένος Ιησούς είναι ο ΑΝΔΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ του Θεού Πατέρα.

(4)  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Γ΄/3:20.

Την πιο χαρακτηριστική περίπτωση ότι «δεξιά» σημαίνει «εξουσία» έχουμε στην Αποκάλυψη Γ/3:21, όπου ο ίδιος ο Ιησούς αναφέρει ότι δεν κάθεται στα ΔΕ-ΞΙΑ, αλλά κάθεται ΜΕΣΑ στο θρόνο του Θεού Πατέρα, όπου μια ημέρα θα καθίσει μαζί Του και η ένδοξη Νύμφη εκκλησία: «Όστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθήση μετ' Εμού εν τω θρόνω μου, καθώς και εγώ ενίκησα και εκάθησα ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ εν τω θρόνω Αυτού». Το ίδιο ακριβώς είπε και ο απ. Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, αναφερόμενος στον προφητικό Ψαλμό Ις΄/16: «Επειδή λοιπόν (ο Δαβίδ)  ήτο προφήτης και ήξευρεν ότι μεθ' όρκου ώμοσε προς αυτόν ο Θεός, ότι εκ του καρπού της οσφύος Αυτού θέλει αναστήσει κατά σάρκα τον Χριστόν ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΘΙΣΗ Αυτόν (τον Ιησού)επί (επάνω) του θρόνου Αυτού…» (Πράξεις Β/2:30). Ο Πέτρος το  αναφέρει ρητά και πολύ καθαρά ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού για να Τον καθίσει, όχι δίπλα, αλλά ΕΠΑΝΩ στο θρόνο Του («επί του θρόνου Αυτού»). Ο αναστημένος Ιησούς δεν κάθεται στα «δεξιά», αλλά «μέσα» στο θρόνο του Πατέρα και ασκεί όλη την εξουσία του Πατέρα. Έχουμε ΕΝΑ θρόνο και όχι ΠΟΛΛΟΥΣ και «θρόνος» σημαίνει «δύναμη» και «εξουσία».

    Αυτά τα εδάφια (Αποκάλυψη Γ/3:21 και Πράξεις Β/2:25-31), καθώς και ο Ψαλμός ΡΙ΄/110, ίσως είναι από τις πιο γνωστές περικοπές της Βίβλου και για τις οποίες έχουν γίνει πολλές ερμηνείες και σχόλια, πλην όμως το τόσο απλό γεγονός, που εξετάζουμε και που είναι εύκολο στην ερμηνεία του (δεν είναι καθόλου δυσνόητο) παραβλέπεται από τους Βιβλικούς σχολιαστές.

(5) ΠΡΑΞΕΙΣ Β΄/2:33-36 και Ε΄/5:31.

Ο Ιησούς Χριστός, πήρε τη θέση της εξουσίας, της δόξας και του μεγαλείου ενώπιον του Θεού, γι’ αυτό, λίγο πριν αναληφθεί, είπε στους μαθη-τές Του: «Εδόθη εις Εμέ ΠΑΣΑ ΕΞΟΥΣΙΑ εν ουρανώ και επί γης» (Ματθαίος ΚΗ/28:18). Τα πάντα (όχι «μερικά», ή «λίγο») δόθηκαν από τον Πατέρα στον Υιό, «τον οποίον έθεσε ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΝ πάντων» (Εβραίους Α/1:2). Αυτό διακήρυξε ο απ. Πέτρος την ημέ-ρα της Πεντηκοστής: «Αφού λοιπόν υψώθη ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελίαν του αγίου Πνεύματος, εξέχεε τούτο, το οποίον τώρα σεις βλέπετε και ακούε-τε…. Βεβαίως λοιπόν ας εξεύρη πας ο οίκος του Ισραήλ ότι ο Θεός ΚΥΡΙΟΝ και ΧΡΙΣΤΟΝ έκαμεν αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον σεις εσταυρώσατε» (βλ.Πράξεις Β/2:33-36). Το ίδιο ακριβώς ανέφερε αργότερα ο Πέτρος, όταν απολογείτο μπροστά στο συνέδριο των Αρχιερέων, μετά την απελευθέρωση των αποστόλων από τον άγγελο του Κυρίου: «Τούτον (τον Ιησού) ο Θεός ύψωσε ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΑΥΤΟΥ αρχηγόν και σωτήρα, διά να δώση μετάνοιαν εις τον Ισραήλ και άφεσιν αμαρτιών…» (βλέπε: Πράξεις Ε/5:31).

    Εδώ ο απ. Πέτρος και στις δύο περιπτώσεις, χρησιμοποιεί την ίδια ορολογία «διά της ΔΕΞΙΑΣ Αυτού, του Θεού»,έχοντας πλήρη επίγνωση και αποκάλυψη τι σημαίνει «δεξιά», ή ποιος είναι «η δεξιά του Θεού». Ο Πατέρας, αφού ανάστησε τον Υιό, τον έκανε «Κύριον» και «χριστόν», δηλαδή του έδωσε όλη την κυριότητά Του, όλη τη χριστότητά Του, όλη τη δύναμή Του και όλη την εξουσία Του.

(6) ΠΡΑΞΕΙΣ Ζ΄/7:55-59.

«ΔΕΞΙΑ» σημαίνει «εξουσία» και «δύναμη» και ο Ιησούς είναι ο άνδρας της «δεξιάς του Θεού», είναι ντυμένος με τη δόξα του Πατέρα. Έτσι είδε τον Ιησού και ο Στέφανος όταν τον λιθοβολούσαν, Τον είδε ντυμένο με τη δόξα του Πατέρα: «Ο δε Στέφανος, πλήρης ων Πνεύματος αγίου, ατενίσας εις τον ουρανόν, είδε την ΔΟΞΑΝ του Θεού(ο Θεός είναι Πνεύμα, δεν φαίνεται, μόνο τη δόξα Του είδε, Πως την είδε;)και τον Ιησούν ιστάμενον ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ του Θεού…» και στον Ιησού απευθύνθηκε λέγοντας: «Κύριε Ιησού, δέξαι το πνεύμα μου» (βλ. Πράξεις Ζ/7:55-59). Ο Ιησούς σηκώθηκε από το θρόνο Του, που ήταν πλήρης της δόξας του Πατέρα για να υποδεχθεί τον πιστό Του δούλο, που δεν Τον αρνήθηκε μέχρι θανάτου.

     Η Βίβλος αναφέρει ότι ο Στέφανος είδε δύο πράγματα: (1)Είδε «την ΔΟΞΑΝ του Θεού», και (2) Είδε «τον Ιησούν ιστάμενον ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ του Θεού». Δεν μπορούσε να δει τον Πατέρα, αφού ο Θεός είναι Πνεύμα, παρά μόνο τη «δόξα Του», την οποία είδε στο πρόσωπο του Ιησού. Το «εκ ΔΕΞΙΩΝ του Θεού», σημαίνει ότι Ιησούς είχε ντυθεί ΟΛΗ τη δόξα του Πατέρα και καθόταν μέσα στον ΕΝΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ θρόνο που υπάρχει, μόνο που τώρα, σε μια μεγαλόπρεπη ενέργεια, σηκώθηκε από το θρόνο της δόξας, για υποδεχθεί τον Στέφανο. Τι μεγάλη τιμή! 

 Κεφάλαιο ΔΕΥΤΕΡΟ 

Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

        Στον ουρανό υπάρχει μόνο ΕΝΑΣ ΘΡΟΝΟΣ και ονομάζεται ο «θρόνος του ΘΕΟΥ και του ΑΡΝΙΟΥ» (Αποκάλυψη ΚΒ/22:3). Είναι ο «ένας» θρόνος που ανήκει και στο ΘΕΟ (θεία φύση) και στο ΑΡΝΙΟ, τον Ιησού Χριστό (ανθρώπινη φύση). Έχουμε ταύτιση της θείας φύσης του ΠΑΤΕΡΑ με την ανθρώπινη φύση του ΥΙΟΥ. Στην προς Εβραίους Α/1:8-9 γράφει: «Περί δε του Υιού· ο ΘΡΟΝΟΣ, ΣΟΥ, ω Θεέ, (είναι) εις τον αιώνα του αιώνος· σκήπτρον ευθύτητος (είναι) το σκήπτρον της βασιλείας σου. Ηγάπησας δικαιοσύνην και εμίσησας ανομίαν, διά τούτο ΕΧΡΙΣΕ σε, ο Θεός, ο Θεός σου, έλαιον αγαλλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου». Εδώ ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στον Υιό («δια τούτο, έχρισε σε», ο άνθρωπος χρίεται, ο Θεός δεν χρίεται) που αναστήθηκε, αναλήφθηκε και κάθισε μέσα στο θρόνο του Πατέρα και μέσα στον ίδιο θρόνο θα καθίσουν και οι πιστοί: «Όστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθίση μετ' Εμού ΕΝ ΤΩ ΘΡΟΝΩ ΜΟΥ, καθώς και εγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του Πατρός μου εν τω θρόνω ΑΥΤΟΥ» (Αποκάλυψη Γ/3:21). Στο αρχαίο κείμενο λέγει «ο θρόνος σου, Ο ΘΕΟΣ», ονομάζει το Υιό με το οριστικό άρθρο «ο», γιατί βλέπει στο πρόσωπό Του ΟΛΗ τη θεότητα του Πατέρα.

     Ο θρόνος λοιπόν του Υιού δεν είναι κάποιος «δεύτερος» θρόνος μέσα στον οποίο κάθεται, αλλά είναι ο ΕΝΑΣ και ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ θρόνος που υπάρχει στον ουρανό, ο οποίος είναι του Θεού Πατέρα και μέσα στον οποίο θρόνο κάθεται και ο Υιός, αφού μέσα Του κατοικεί ο Πατέρας («ο Πατήρ εν τω Υιώ»).

     Στον ουρανό οι πιστοί θα δουν τον Κύριο Ιησού πρόσωπο προς πρόσωπο: «Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· ΕΞΕΥΡΟΜΕΝ όμως ότι, όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι ΘΕΛΟΜΕΝ ΙΔΕΙ ΑΥΤΟΝ καθώς είναι» (Α΄ Ιωάννου Γ/3:2). Η εκπλήρωση αυτού του εδαφίου βρίσκεται στην Αποκάλυψη ΚΒ/22:3-4 που μας αποκαλύπτει ότι στον ουρανό θα λατρεύουμε ΕΝΑ πρόσωπο: «Και ουδέν ανάθεμα θέλει είσθαι πλέον· και Ο ΘΡΟΝΟΣ του Θεού και του Αρνίου(εδώ υπάρχει ΕΝΑΣ θρόνος για ΔΥΟ πρόσωπα) θέλει είσθαι εν αυτή, και οι δούλοι ΑΥΤΟΥ(ενώ έχουμε 2 πρόσωπα, δεν λέγει «δούλοι ΑΥΤΩΝ», πληθυντικός αριθμός) θέλουσι λατρεύσει ΑΥΤΟΝ, και θέλουσιν ιδεί το πρόσωπον ΑΥΤΟΥ, και το όνομα ΑΥΤΟΥ θέλει είσθαι επί των μετώπων αυτών». Εδώ η Βίβλος αναφέρεται μόνο σε ΕΝΑ θρόνο, που ανήκει και στο Θεό (Πατέρα) και στο Αρνίον (Υιό), είναι «ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου». Έχουμε ΕΝΑ θρόνο για ΔΥΟ πρόσωπα.

     Ενώ όμως έχουμε «δύο» πρόσωπα, η Γραφή δεν λέγει «θέλουσι λατρεύσει ΑΥΤΟΥΣ» (σε πληθυντικό αριθμό), αλλά λέγει «θέλουσι λατρεύσει ΑΥΤΟΝ» (σε ενικό αριθμό). Ούτε επίσης λέγει ότι θα δούμε «τα πρόσωπα ΑΥΤΩΝ» (ή όπως λάθος διδάσκεται από διάφορες ομολογίες «τα πρόσωπα ΑΥΤΟΥ»),αλλά λέγει «και θέλουσιν ιδεί ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ Αυτού». Το ίδιο αναφέρει και στην Εβραίους Θ/9:24 «…νυν εμφανισθήναι ΤΩ ΠΡΟΣΩΠΩ του Θεού υπέρ ημών» (αρχαίο κείμενο). Θα πρέπει να διευκρινίσουμε (για τυπικούς λόγους) ότι ο Θεός είναι Πνεύμα και ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ, αλλά η Γραφή αναφέρεται μεταφορικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον άπειρο και ανεξιχνίαστο Θεό (βλ. Ησαϊας ΝΘ/59: 1-2, ο Θεός δεν έχει ΧΕΡΙΑ, ΑΥΤΙΑ, κλπ).

     Όταν λοιπόν η Γραφή λέγει «το πρόσωπον ΑΥΤΟΥ» αναφέρεται στο «πρόσωπο του ΘΕΟΥ» και στο «πρόσωπο του ΥΙΟΥ» , έχουμε πλήρη ταύτιση και αφομοίωση της θείας φύσης του ΘΕΟΥ Πατέρα με την ανθρώπινη φύση ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ιησού. Άρα, στον ουρανό θα έχουμε ΕΝΑ θρόνο, που θα είναι «ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου», ΕΝΑ πρόσωπο, που θα είναι ο Πατήρ εν τω Υιώ, ΕΝΑΝ Κύριο και όχι «πολλούς», γιατί ο Πατέρας Θεός που είναι Πνεύμα (Ιωάννης Δ/4:24, Ιωήλ Β/2:28, κλπ) κατοικεί και διαμένει παντοτινά μέσα στο αναστημένο και ένδοξο σώμα του Υιού Του και ΕΝΑ όνομα, το όνομα το ΥΠΕΡ ΠΑΝ ΟΝΟΜΑ που είναι, «ΙΗΣΟΥΣ» (=ΓΙΑΧΒΕ ΟΣΗΑ).

     Στην Α΄ Ιωάννου Ε/5:20 γράφει: «Εξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διά να γνωρίζωμεν ΤΟΝ Αληθινόν· και είμεθα εν τω Αληθινώ, εν τω Υιώ Αυτού Ιησού Χριστώ. Ούτος (ο Ιησούς) είναι ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ και η ΖΩΗ Η ΑΙΩΝΙΟΣ». Ο Ιησούς Χριστός αποκαλείται «Αληθινός Θεός» και «Ζωή αιώνιος», γιατί είναι η φανέρωση του Αληθινού, είναι ο κεχρισμένος του Πατέρα, είναι  ο Πρώτος και ο Έσχατος, είναι το «Α» και το «Ω», είναι η  Αρχή και το Τέλος, είναι ο Ων, ο Ην και ο Ερχόμενος, είναι ο Παντοκράτωρ (δεν υπάρχουν πολλοί παντοκράτορες), είναι Ο ΠΑΤΗΡ ΕΝ ΤΩ ΥΙΩ.

     Εδώ όμως δημιουργείται ένα μεγάλο κενό με την Ορθόδοξη θεολογία, που καθιερώθηκε από τους 318 «πατέρες» της τότε Ανατολικής Εκκλησίας το έτος 325 μ.Χ. στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο και που στα επίσημα δογματικά της βιβλία, δεν υπάρχει καθαρή θέση, για το που βρίσκεται στον ουρανό το 3ο πρόσωπο της «αγίας Τριάδας», το επονομαζόμενο «ΘΕΟΣ άγιο Πνεύμα»,  το συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο με τα άλλα δύο πρόσωπα, αφού σε ολόκληρο το βιβλίο της Αποκάλυψης, όχι μόνο δεν γίνεται καμιά απολύτως μνεία, αντίθετα, όταν αναφέρεται στο Θεό, μας αποκαλύπτει ή ότι το Πνεύμα του Πατέρα Θεού κατοικεί μέσα στον αναστημένο Ιησού, το σώμα του οποίου είναι η «σκηνή» (το κατοικητήριο) του Πατέρα ή αναφέρεται στα «επτά πνεύματα του Θεού» (Αποκάλυψη Α/1:4, Γ/3:1, Δ/4:5, Ε/5:6, κλπ), όχι βέβαια ότι ο Θεός που είναι «Πνεύμα» έχει «7 πνεύματα», αλλά ο αριθμός «επτά» είναι ο (κατ’ εξοχήν) αριθμός του Θεού και φανερώνει την τελειότητα και την πληρότητα του Πνεύματος του Θεού.

    Πολλοί σοβαροί και αξιόλογοι μελετητές και σχολιαστές της Βίβλου, ενώ στα συγγράμματά τους ασχολούνται πολύ συχνά με την «τριάδα», τόσο, όταν ο Ιησούς Χριστό ήταν εδώ στη γη, όσο και με την προϋπαρξη της «τριάδας» πριν τη γέννηση του Ιησού, αποφεύγουν ή παραβλέπουν, όταν πρόκειται για το τι αναφέρει η Αποκάλυψη για το θέμα αυτό ή ακόμα (ακολουθώντας τις κατεστημένες παραδοσιακές διδασκαλίες), να μην έχουν συνειδητοποιήσει ότι στον ουρανό θα υπάρχει μόνο ΕΝΑΣ θρόνος και θα είναι ΕΝΑΣ Κύριος.

     Προσωπικά πιστεύω ότι απάντηση για το θέμα αυτό, δηλαδή ποια θα είναι η θέση του «Πατέρα», του «Υιού» και του «αγίου Πνεύματος» στον ουρανό, είναι πάρα πολλή απλή και καθαρή. Η αποκάλυψη που έδωσε ο Κύριος Ιησούς στον Ιωάννη δεν αφήνει κενά για το θέμα αυτό. Αναφέρει ο ίδιος ο Ιωάννης στις επιστολές του (και αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού αυτός είναι ο θεόπνευστος συγγραφέας της Αποκάλυψης), ότι «όποιος έχει τον ΠΑΤΕΡΑ, έχει και τον Υιό, και όποιος έχει τον ΥΙΟ έχει και τον Πατέρα» (βλέπε: Α΄Ιωάννου Β/2:23, Δ/4:15 και Β΄ Ιωάννου εδ.9). Το ερώτημα είναι «Άρα, όποιος έχει τον ΠΑΤΕΡΑ και τον ΥΙΟ, τότε τι έχει;» Έχει την ΚΟΙΝΩΝΙΑ του αγίου Πνεύματος, γιατί όταν λέμε «Πνεύμα άγιο», είναι ο «Πατήρ εν τω Υιώ» και αυτό στο ουρανό φαίνεται πολύ καθαρά. Ο Πατέρας Θεός, που είναι ΠΝΕΥΜΑ και που το Πνεύμα Του είναι ΑΓΙΟ (αφού ο ίδιος ο Θεός από τη φύση Του είναι «άγιος»), κατοικεί μέσα στο ένδοξο και αναστημένο σώμα του Υιού Του και κατοικεί μέσα Του «εν πληρότητι», γι’ αυτό η Αποκάλυψη μας μιλά για τα «επτά πνεύματα» του Θεού.

     Η Βίβλος αναφέρει ότι η Μαριάμ συνέλαβε «ΕΚ Πνεύματος αγίου» (Ματθαίος Α/1:18) και όχι «ΔΙΑ Πνεύματος αγίου», που σημαίνει ότι ο γεννήτωρ ήταν το «άγιο Πνεύμα», αλλά ο Ιησούς όταν προσευχόταν ποτέ δεν έλεγε «Πνεύμα άγιο ζητώ να με δοξάσεις επί της γης, κλπ», αλλά πάντα απευθυνόταν στον Πατέρα Θεό, γιατί Αυτός είναι ο «γεννήτωρ», ο Πατέρα Θεός ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑ, γέννησε τον Υιό Του, ο «Λόγος» του Πατέρα έγινε «σαρξ» και κατοίκησε χωρίς μέτρο μέσα Του.

     Στον αναστημένο Ιησού, που βρίσκεται στον ουρανό, δεν κατοικεί απλά το «άγιο Πνεύμα», αλλά το «άγιο Πνεύμα ΤΟΥ Θεού Πατέρα», κατοικεί μέσα Του σε πληρότητα ο ΙΔΙΟΣ ο Θεός που είναι Πνεύμα, κατοικούν μέσα Του τυπολογικά τα «επτά πνεύματα» του Θεού, ο οποίος έχει δώσει στον Υιό Του, ΟΛΗ τη δόξα Του, ΟΛΗ τη δύναμή Του και ΟΛΗ την εξουσία Του. Άρα όταν λέμε «Πνεύμα άγιο», εννοούμε το άγιο Πνεύμα του ενός και μόνου αληθινού Θεού που υπάρχει, του Πατέρα, όχι ένα ξεχωριστό άλλο «Αγιο Πνεύμα»: «Και τώρα Κύριος ο Θεός απέστειλεν ΕΜΕ (τον Υιό Του) και το ΠΝΕΥΜΑ Αυτού» (Ησαϊας ΜΗ/48:16). Εδώ μιλά προφητικά ο Ιησούς και λέγει ότι ο Πατέρας έστειλε «ΕΜΕ» και το «Πνεύμα Αυτού», το δικό Του Πνεύμα έστειλε ο Θεός, όχι κάποιο άλλο άγιο Πνεύμα. Γι’ αυτό στον ουρανό θα υπάρχει ΕΝΑΣ θρόνος, που θα είναι ο «θρόνος του ΘΕΟΥ και του ΑΡΝΙΟΥ» και μέσα στον οποίο θα κάθεται ο «Πατήρ εν τω Υιώ» και μια ημέρα θα καθίσει και η εκλεκτή Νύμφη του Αρνίου και όταν τα «πάντα» υποταχθούν στον Ιησού, τότε θα παραδώσει τη εξουσία και πάλι στον Πατέρα για να είναι ο Θεός «τα πάντα εν πάσιν», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Α΄ Κορινθίους ΙΕ/15:24-28:

     «Ύστερον θέλει είσθαι το τέλος, όταν ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ εις τον Θεόν και Πατέρα, όταν καταργήση πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμιν. Διότι πρέπει να βασιλεύη εωσού θέση πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδας Αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος.… Όταν δε υποταχθώσιν εις Αυτόν τα πάντα, τότε και Αυτός ο Υιός θέλει υποταχθή εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, διά να ήναι ο Θεός τα πάντα εν πάσιν».

Το ότι στον ουρανό θα δούμε τον Θεό Πατέρα «εν προσώπω» του Ιησού Χριστού, ο Λόγος του Θεού, η Βίβλος, το αναφέρει συχνά και πολύ καθαρά:

(1)   Β΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Δ/4:6 «Διότι ο Θεός ο ειπών να λάμψη φως εκ του σκότους, (είναι) όστις έλαμψεν εν ταις καρδίαις ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ του προσώπου του Ιησού Χριστού…».

Το αρχαίο κείμενο λέγει«εν προσώπω», δηλαδή «μέσα» από το πρόσωπο του Ιησού. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τη δόξα του Θεού ΠΑΤΕΡΑ μέσα («εν») από το πρόσωπο του αναστημένου και δοξασμένου ΥΙΟΥ, που κάθεται μέσα στο θρόνο του Πατέρα.

(2)   ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑ/21:22-23 «Και ναόν δεν είδον εν αυτή (δηλ. την ουράνια πόλη)· διότι ναός αυτής είναι ο ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ και το ΑΡΝΙΟΝ. Και η πόλις δεν έχει χρείαν του ηλίου ουδέ της σελήνης, διά να φέγγωσιν εν αυτή· διότι Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ εφώτισεν αυτήν, και Ο ΛΥΧΝΟΣ ΑΥΤΗΣ (είναι) το Αρνίον».

Ο «ΛΥΧΝΟΣ» είναι το σκεύος το ανθρώπινο (η ανθρώπινη φύση του Ιησού) και διά μέσου του Λύχνου Ιησού βλέπουμε στην αιωνιότητα να φανερώνεται και να φωτίζεται Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ επάνω μας.

(3)   ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΔ/14:9 «Και ο Κύριος θέλει είσθαι βασιλεύς εφ' όλην την γήν· εν τη ημέρα εκείνη θέλει είσθαι Κύριος ΕΙΣκαι το όνομα αυτού ΕΝ»    

     Ο Ιησούς αναφέρεται προφητικά ότι την ημέρα εκείνη θα είναι «Κύριος ΕΙΣ» και το «όνομα Αυτού ΕΝ». Η μετάφραση του Αρχιμ. ΝεοφΒάμβα δεν είναι απόλυτα ακριβής, γιατί στο πρωτότυπο Εβραϊκό κείμενο το «ΕΙΣ» και το «ΕΝ» είναι «ΕΧΑΔ», που είναι απόλυτο αριθμητικό («ΕΙΣ»). Ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο ΕΝΑΣ και ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ Θεός που θα βλέπουμε στον ουρανό, θα είναι το ΑΡΝΙΟΝ το αναστημένο, μέσα στο οποίο θα έχει στήσει τη σκηνή Του ο Πατέρας Θεός (βλ. Αποκάλυψη ΚΑ/21:3 και Ζ/7:15).

     Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης για το θέμα που εξετάζουμε μπορεί να διαβάσει και τις ακόλουθες περικοπές από την Αγία Γραφή: Ιώβ ΙΘ/19:26, Ψαλμός Ις΄/16:11, Ματθαίος Ε/5:8, Α΄ Κορινθίους ΙΓ/13:12, Β΄ Κορινθίους Ε/5:7-10, Α΄ Ιωάννου Γ/3:2.

 Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

 για «το ΘΡΟΝΟ του Θεού»  και  για «τη ΔΕΞΙΑ του Θεού»: 

  • Στον ουρανό υπάρχει ΜΟΝΟΝ ένας θρόνος, που είναι ο «θρόνος του Θεού και του Αρνίου». 
  • Ο Ιησούς, ο Υιός κάθεται στα «δεξιά» του Πατέρα, αλλά και ο Πατέρας κάθεται στα «δεξιά» του Υιού». 
  • Ο Ιησούς κάθεται «μέσα» στο θρόνο του Πατέρα και μια ημέρα μέσα στον ίδιο θρόνο θα καθίσει και η Νύμφη εκκλησία που θα την παραστήσει άμωμη στον Πατέρα. 
  •  Στον Ιησού δόθηκε «ΟΛΗ η εξουσία σε ουρανό και γη» 
  • Ο Ιησούς είναι ο «άνδρας της δεξιάς» του Πατέρα. 
  • Ο Ιησούς είναι η «σκηνή», το «κατοικητήριο» του Θεού, μέσα Του κατοικούν τυπολογικά τα «επτά πνεύματα» του μόνου αληθινού Θεού που υπάρχει, δηλαδή ο Θεός που είναι Πνεύμα κατοικεί σε πληρότητα μέσα στον Υιό Του.

      Άρα: «Δεξιά» σημαίνει «δύναμη» και «εξουσία» και ο αναστημένος Ιησούς είναι ντυμένος με τη δόξα του Πατέρα, είναι ντυμένος με τη δύναμη και την εξουσία που του έχει δώσει ο Πατέρας και με την ίδια δόξα ο Ιησούς, που είναι η κεφαλή του σώματος, περιβάλει και όλο το άγιο σώμα Του, την «εκκλησία». 

--------------------------------------------------------------------------------

 Για πληροφορίες – επικοινωνία 

  COPYRIGHT: 07/2012- ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ  -  Τηλ. Κινητό: 694-4921318

E-MAIL:filadelfos02@hotmail.cοm  -  FACEBOOK: Alkiviadis Tzelepis (Filadelfos)

-----------------------------------------------------------------------------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η: Το άρθρο που δημοσιεύθηκε με τίτλο «Η ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ και Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» περιέχεται και στο βιβλίο με τίτλο «ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» - Υπότιτλος«Θησαυρός Πρακτικής Θεολογίας».

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η: Το άρθρο αυτό μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή PDF από την επιλογή"αρχεία" με τον κωδικό αριθμό "Τεύχος 29ΣΕ"

Τεύχος 29ΣΕ_Η ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ & Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (Β' έκδοση 2021)

Κάνετε ΚΛΙΚ στην επιλογή
"Αποθήκευση αρχείου"
για να αποθηκεύσετε το θέμα